Pleurotus spec. (Seitling)

Foto

Foto: Matthias Dondl