Entoloma cf. sericeoides

Foto

Foto: Matthias Dondl