Mycena abramsii (Voreilender Helmling)
Online-Dokumentation

Foto

Foto: Matthias Dondl